Sara från Syrien söker till ekonomprogrammet

Sara är född och uppvuxen i Syrien. Hon gick ut gymnasiet 2010. Sedan dess har hon flyttat till Sverige. Här vill hon söka till ekonomprogrammet vid högskolan. I exemplet ser du hur hon räknar ut sitt meritvärde steg för steg.

Sara måste komplettera

Sara har godkänt betyg i alla de kurser som ingick i hennes gymnasieutbildning med litterär inriktning. Saras betyg från Syrien har gett henne motsvarandebedömning i följande ämnen:

  • Matematik 1b
  • Samhällskunskap 1b
  • Historia 1b
  • Arabiska 7

Men det räcker inte för att ge henne grundläggande behörighet till högskolestudier i Sverige. För att få det har Sara kompletterat sin gymnasieutbildning med svenska och engelska. Hon har läst svenska som andraspråk 1, 2 och 3, och Engelska 5 och 6. 

Ovanpå den grundläggande behörigheten måste Sara visa att hon har de särskilda förkunskaper (behörighetskurser) som krävs till just ekonomprogrammet. Hon måste alltså ha både grundläggande och särskild behörighet till utbildningen.

I utbildningskatalogen på Antagning.se kan du se förkunskapskraven till en utbildning.

Förkunskapskraven för ekonomprogrammet är:

  • Grundläggande behörighet
  • Matematik 3b/3c
  • Samhällskunskap 1b/1a1 + 1a2

Saras syriska betyg i matematik, som bedöms motsvara 1b, räcker inte till för ekonomprogrammet. Sara behöver alltså komplettera med Matematik 3b/3c om hon ska uppfylla kraven på särskild behörighet.

Sara räknar ut sitt preliminära meritvärde

Vägen till meritvärdet går via Saras utländska gymnasiebetyg
och de kompletteringar hon gjort på komvux.

Använd omräkningstabellen

För att få fram ett betygsvärde måste Saras syriska betyg först räknas om till skala 10,00–20,00. För att räkna om till den svenska skalan så används en särskild omräkningstabell.

Omräkningstabellen för Syrien finns på Antagning.se.

Saras preliminära meritvärde

Saras syriska betygsmedelvärde är 180 på en skala med 220 som högsta betyg och 94 som godkänt. (Man utgår från totalpoängen som redovisas på slutbetyget strax ovanför betyget i religion i syriska betyg. Religionen räknas alltså inte med). Hennes preliminära meritvärde, (även kallat preliminärt jämförelsetal), omräknat till den svenska skalan, blir då 18,02 före kompletteringar. 

Saras meritpoängskompensation

Sara får också göra ett tillägg till sitt preliminära meritvärde, som baseras på hennes gymnasiebetyg. Tillägget kallas meritpoängskompensation och maxpoängen är 2,5. Meritpoängskompensationen läggs på när Sara söker en utbildning som hon är behörig till. Saras gymnasiebetyg ger henne 2,25 i meritpoängskompensation.

Preliminärt meritvärde Meritpoängskompensation
10,00-11,99 0,50
12,00-12,99 0,75
13,00-13,99 1,00
14,00-14,99 1,25
15,00-15,99 1,50
16,00-16,99 1,75
17,00-17,99 2,00
18,00-18,99 2,25
19,00-20,00 2,50

Sara räknar ut sitt slutgiltiga meritvärde

Innan meritpoängskompensationen kan läggas till, måste först Saras kompletteringar från komvux räknas med. Man ”parkerar” alltså värdet 2,25 ett tag.

Saras kompletteringar från komvux har betyg i skalan A–F där A = 20,00, B = 17,50, C = 15,00, D = 12,50, E = 10,00 och F = 0,00. Så här ser Saras betyg från komvux ut:

Kurs Betyg Gymnasiepoäng  
Svenska 1 B 100 = 1750 (17,50 * 100)
Svenska 2 A 100 = 2000 (20,00 * 100)
Svenska 3 B 100 = 1750 (17,50 * 100)
Engelska 5 B 100 = 1750 (17,50 * 100)
Engelska 6 D 100 = 1250 (12,50 * 100)
Matematik 2b A 100 = 2000 (20,00 * 100)
Matematik 3b D 100 = 1250 (12,50 * 100)
Summa   700 (A) = 11750 (B)

 

De nivåer som krävs för grundläggande behörighet är Svenska 3 och Engelska 6, och den nivå som krävs för särskild behörighet är Matematik 3b. Kurserna på nivåerna under behörighet räknas bara med om de höjer meritvärdet. För Sara innebär det att alla hennes kurser från komvux räknas med.

Betygsvärdet för kompletteringar

För att få fram betygsvärdet för kompletteringarna multiplicerar man betygsvärdet med kurspoängen för varje kurs. Summan (B) sätter man sedan in i formeln för komplettering. Alla kompletteringar (B) multipliceras i sin tur med faktorn 1,2 och räknas ihop med Saras preliminära meritvärde (18,02).


Sist lägger man till meritpoängskompensationen

När meritvärdet efter kompletteringarna har räknats fram lägger man till värdet för meritpoängskompensationen. Allra sist alltså. Se formel för kompletteringar.

Formel för kompletteringar

För att Sara ska kunna räkna om sitt syriska betygsmedelvärde till skala 10,00-20,00 sätter man in 18,02 i en standardformel som ser ut så här:

 Mprel x 2500 + 1,2B + Mk

        2500 + A

Mprel = det preliminära meritvärdet som räknats fram i ett tidigare steg (med hjälp av omvandlingstabell)

Mk = meritpoängskompensation

B = Summan av betygsvärdena för de kurser (kompletteringar) som ska räknas med

A = Summan av gymnasiepoäng för de kurser (kompletteringar) som räknas med

Sätter man in Saras betygsvärden i formeln ser det ut så här: 

  18,02 x 2500 + 1,2 x 117500 

        2500 + 700

När man lägger till 2,25 i meritpoängskompensation blir resultatet 20,73.

Slutgiltigt meritvärde

20,73 blir då Saras slutgiltiga meritvärde, som hon konkurrerar med i urvalet till ekonomprogrammet.

Sara deltar i urvalsgrupp BII

Eftersom Sara har behövt läsa Matematik 3b för att bli särskilt behörig så konkurrerar hon i urvalsgrupp BII med sitt meritvärde 20,73.
Om hon redan hade haft motsvarande matematik 3b i sitt betyg från Syrien, och bara kompletterat med svenska och engelska för grundläggande behörighet, hade hon istället hamnat i urvalsgrupp BI.

Senast uppdaterad: 01 december 2021