Kompetenser för grundläggande behörighet

Om du saknar de formella meriterna för grundläggande behörighet kan du visa att du har motsvarande kompetens inom vissa områden.

För grundläggande behörighet till högskolan krävs kompetens inom de områden som listas på den här sidan.

Ansöka om reell kompetens

Om du kan visa att du uppfyller de här kraven så kan du ansöka om prövning av reell kompetens. Du ansöker om prövning hos universitetet eller högskolan du anmäler dig till.

Om ansökan om prövning av reell kompetens

Du kan ha skaffat olika delar av kompetensen på olika sätt, men du behöver kunna styrka samtliga delkompetenser.

Det finns inga formella regler för vilka erfarenheter eller kunskaper du kan peka på för att styrka kompetens inom ett område. Universitetet eller högskolan du ansöker till kommer att göra en samlad bedömning.

Vad som är tillräcklig kompetens inom varje område beskrivs här.

Svenska

Du har tillräcklig kompetens i svenska om du kan

 • skriva och tala på ett tydligt och välstrukturerat sätt, anpassat till syfte, mottagare och situation
 • muntligt och skriftligt diskutera, kommentera och redogöra för innehåll och detaljer från formella texter och från tal i högt tempo, även inom områden du inte är så bekant med, exempelvis faktatexter och debatter
 • förstå och sammanfatta längre texter
 • ha tillräckligt ordförråd och grammatisk kompetens för kunna skriva och tala varierat med precision, samt förstå talad och skriftlig svenska utan större anstängning
 • tala flytande med ett så bra uttal att det sällan blir fel eller missförstånd.

Engelska

Du har tillräcklig kompetens i engelska om du kan:

 • kommunicera på ett ledigt och varierat sätt som samtidigt är begripligt och strukturerat, både i text och tal, med viss anpassning till syfte, mottagare och situation
 • muntligt och skriftligt diskutera och redogöra för innehåll och detaljer från skriven och talad engelska
 • förstå huvudsakligt innehåll och uppfatta tydliga detaljer i talad engelska i relativt högt tempo under exempelvis föreläsningar och diskussioner inom ämnesområden du är delvis bekant med
 • läsa, förstå och kunna sammanfatta längre texter inom ämnesområden du är delvis bekant med
 • ha ett tillräckligt stort ordförråd och tillräckligt god grammatisk kompetens för att skriva och tala tydligt och detaljerat med ett uttal så att missförstånd sällan uppstår.

Vetenskapligt förhållningssätt

Du har ett tillräckligt vetenskapligt förhållningssätt om du kan

 • samla, sovra och sammanställa information från olika källor och med utgångspunkt från sammanställningen skriva enklare texter eller producera ett arbete som följer en struktur och form som används inom olika yrkes- och ämnesområden
 • tänka kritiskt, göra systematiska iakttagelser, ompröva antaganden och föra logiska resonemang
 • kritiskt värdera och urskilja fakta, värderingar och logiska resonemang i olika typer av källor
 • kritiskt granska statistiska metoder och resultat för att se om de används och presenteras på ett icke vilseledande sätt, exempelvis i diagram och tabeller
 • tillämpa citat- och referatteknik.

Förmåga att belysa frågor ur flera perspektiv

Du har tillräcklig förmåga att belysa frågor ut flera perspektiv om du kan

 • bibehålla medvetenhet om att det finns flera perspektiv
 • formulera och besvara frågeställningar utifrån olika synvinklar.

Problemlösningsförmåga

Du har tillräcklig problemlösningsförmåga om du kan

 • använda relevanta begrepp, modeller, material och metoder inom ett område för att identifiera och definiera olika typer av problem
 • ta fram olika problemlösningar, utvärdera dem och omsätta den valda lösningen i praktisk handling
 • använda relevanta matematiska begrepp och metoder i beräkningar och problemlösning, med och utan digitala verktyg
 • lösa enkla problem med hjälp av matematik där analys av data, strategier och rimlighet i resultat ingår.

Kunna dra slutsatser och argumentera för dem

Du har tillräcklig förmåga att kunna dra slutsatser och argumentera för dem om du kan

 • diskutera lösningar på komplexa problem, dra slutsatser och motivera ställningstaganden med välgrundade argument i både text och tal
 • se mönster och uttrycka generella samband för att kunna tillämpa, förstå och utvärdera matematiska modeller
 • presentera, förklara och argumentera för lösningar på matematiska problem med hjälp av olika uttrycksformer, som bild, tabell, graf, formel och genom handling, beroende på situation.

Övriga kompetenser

Du ska också kunna

 • kommunicera och presentera dina kunskaper i tal och skrift, med hjälp av vanligt använda digitala kanaler och verktyg
 • ta ansvar och initiativ, genomföra uppgifter, reflektera och organisera både självständigt och i samarbete med andra
 • självständigt följa instruktioner och utföra definierade uppgifter inom givna tidsramar.
Senast uppdaterad: 17 maj 2023