Anna från Ryssland söker till biomedicinska analytikerprogrammet

Anna gick ut gymnasiet våren 2008. Till höstterminen vill hon läsa på biomedicinska analytikerprogrammet. Här kan du se hur hon räknar ut sitt meritvärde, steg för steg.

Anna har godkänt betyg i alla de kurser som ingick i hennes gymnasieutbildning. Annas betyg från Ryssland har gett henne motsvarandebedömning av följande ämnen:

 • Matematik 3b
 • Fysik 1a
 • Kemi 1 
 • Biologi 2
 • Naturkunskap 2
 • Samhällskunskap 1b
 • Idrott och hälsa 1

Men det räcker inte för att ge henne grundläggande behörighet till högskolestudier i Sverige. För att få det har Anna kompletterat sin gymnasieutbildning med svenska och engelska. Hon har läst Svenska som andra språk 1, 2 och 3 samt Engelska 5 och 6.

Ovanpå den grundläggande behörigheten måste Anna visa att hon har de särskilda förkunskaper (behörighetskurser) som krävs till just biomedicinska analytikerprogrammet. Hon måste alltså ha både grundläggande och särskild behörighet till utbildningen.

När man söker utbildningar på Antagning.se ser man att förkunskapskraven till biomedicinska analytikerprogrammet är:

 • Grundläggande behörighet
 • Biologi 2
 • Fysik 1a eller Fysik 1b1 + 1b2
 • Kemi 2
 • Matematik 3b eller 3c

I Ryssland har Anna läst och fått betyg i de ämnen som motsvarar Biologi 2, Fysik 1 och Matematik 3b. Eftersom hon är behörig i de ämnena behöver hon bara komplettera med Kemi 2 för att bli behörig till utbildningen.

Anna räknar ut sitt meritvärde

Vägen till meritvärdet går via Annas utländska gymnasiebetyg och de kompletteringar hon gjort på komvux.

För att få fram ett betygsvärde måste Annas ryska betyg först räknas om till den svenska skalan 10,00–20,00. 

Annas preliminära meritvärde

Annas ryska betygsmedelvärde är 4,10 på en femgradig skala med betyg 3 som godkänt. Genom att använda omräkningstabellen för Ryssland ser vi att hennes preliminära meritvärde, omräknat till den svenska skalan, blir 13,03 före kompletteringar. 

Till omräkningstabellen för Ryssland

Vi ser med jämna mellanrum över omräkningsstabellerna som omvandlar ett utländskt betygssnitt till ett svenskt preliminärt meritvärde. Tabellerna i räkneexemplen är de som gäller just nu för det land, avgångsår och den betygsskala som anges i exemplen.

Annas meritpoängskompensation

Anna får också göra ett tillägg till sitt preliminära meritvärde, som baseras på hennes gymnasiebetyg. Tillägget kallas meritpoängskompensation och maxpoängen är 2,5. Annas gymnasiebetyg ger henne 1,0 i meritpoängskompensation.

Preliminärt meritvärde Meritpoängskompensation
10,00-11,99 0,50
12,00-12,99 0,75
13,00-13,99 1,00
14,00-14,99 1,25

Anna räknar ut sitt slutgiltiga meritvärde

Innan värdet kan läggas till ska först Annas kompletteringar från komvux räknas med.

Annas kompletteringar från komvux har betyg i skalan A–F där A = 20,0, B = 17,5, C = 15,0, D = 12,5, E = 10,0 och F = 0,0. Så här ser Annas betyg från komvux ut:

Kurs  Betyg Gymnasiepoäng
Svenska 1 C 100
Svenska 2 C 100
Svenska 3 C 100
Engelska 5 A 100
Engelska 6 A 100
Kemi 2 A 100

De nivåer som krävs för grundläggande behörighet är Svenska 3 och Engelska 6. Kurserna på nivåerna under 3 och 6 räknas bara med om de höjer meritvärdet. För Anna innebär det att Engelska 5 räknas med och Svenska 1 och 2. Kemi 2 räknas med eftersom ämnet krävs för särskild behörighet. Så här:

Kurs  Betyg  Gymnasiepoäng  
Svenska 1 C 100 = 1500 (15,0 x 100)
Svenska 2 C 100 = 1500 (15,0 x 100)
Svenska 3 C 100 = 1500 (15,0 x 100)
Engelska 5 A 100 =2000 (20,0 x 100)
Engelska 6  A 100 =2000 (20,0 x 100)
Kemi 2 A 100 =2000 (20,0 x 100)
Summa   600 (A) 10 500 (B)

För att få fram betygsvärdet för kompletteringarna (B i kompletteringsformeln) multiplicerar man betygsvärdet med kurs poängen. B ska sedan räknas ihop med Annas preliminära meritvärde (13,03). Det gör man med hjälp av formeln för komplettering.

(Mprel x 2500 + 1,2B) / (2500 + A) + Mk = Meritvärde efter komplettering

Mprel = det preliminära meritvärdet som räknats fram i ett
tidigare steg (med standard- eller landspecifik
formel)

Mk = meritpoängskompensation

B = summan av betygsvärdena för de kurser
(kompletteringar) som ska räknas med

A = summan av gymnasiepoäng för de kurser
(kompletteringar) som räknas med

När meritvärdet efter kompletteringarna har räknats fram lägger man till värdet för meritpoängskompensationen. 

((13,03 x 2500) + (1,2 x 10 500)) / (2500 + 600) + 1,00 = 15,57

Slutgiltigt meritvärde

15,57 blir då Annas slutgiltiga meritvärde, som hon konkurrerar med i urvalet till biomedicinska analytikerprogrammet.

Anna deltar i urvalsgrupp BII

Eftersom Anna har behövt läsa Kemi 2 för att bli särskilt behörig så konkurrerar hon i urvalsgrupp BII med sitt meritvärde 15,63.

Om Anna redan hade haft motsvarande Kemi 2 i sitt ryska betyg, och bara kompletterat med svenska och engelska för grundläggande behörighet, hade hon istället hamnat i urvalsgrupp BI.

Senast uppdaterad: 19 april 2023