Anna från Ryssland söker till sjuksköterskeprogrammet

Anna gick ut gymnasiet våren 2008. Till höstterminen vill hon läsa sjuksköterskeprogrammet. Här kan du se hur hon räknar ut sitt meritvärde, steg för steg.

Anna måste komplettera

Anna har godkänt betyg i alla de kurser som ingick i hennes gymnasieutbildning. Annas betyg från Ryssland har gett henne motsvarandebedömning av följande ämnen:

 • Matematik 3b
 • Fysik 1a
 • Kemi 1
 • Biologi 2
 • Naturkunskap 2
 • Samhällskunskap 1b
 • Idrott och hälsa 1

Men det räcker inte för att ge henne grundläggande behörighet till högskolestudier i Sverige. För att få det har Anna kompletterat sin gymnasieutbildning med svenska och engelska. Hon har läst Svenska som andra språk 1, 2 och 3 samt Engelska 5 och 6.

Utöver den grundläggande behörigheten måste Anna visa att hon har de särskilda förkunskaper (behörighetskurser) som krävs till sjuksköterskeprogrammet. Hon måste alltså ha både grundläggande och särskild behörighet till utbildningen.

I sökfunktionen för utbildningar på Antagning.se går det att hitta förkunskapskraven till sjuksköterskeprogrammet:

 • Grundläggande behörighet
 • Matematik 2a/2b eller 2c
 • Naturkunskap 2
 • Samhällskunskap 1b eller 1a1 + 1a2

Eftersom Anna har läst och fått betyg i dessa ämnens ryska motsvarigheter, behöver hon inte komplettera med ytterligare betyg för att bli behörig till utbildningen.

Anna räknar ut sitt meritvärde

Vägen till meritvärdet går via Annas utländska gymnasiebetyg
och de kompletteringar hon gjort på komvux.

För att få fram ett betygsvärde måste Annas ryska betyg först räknas om till den svenska skalan 10,00–20,00.  Tabellen gäller från och med 1 augusti 2018. 

Till omräkningstabell för Ryssland

Min Max Omvandlat svenskt betyg
4,07 4,07 12,96
4,08 4,08 13,00
4,09 4,10 13,03
4,11 4,11 13,10
4,12 4,12 13,17
4,13 4,14 13,23
4,15 4,15 13,28

Vi ser med jämna mellanrum över omräkningsstabellerna som omvandlar ett utländskt betygssnitt till ett svenskt preliminärt meritvärde. Tabellerna i räkneexemplen är de som gäller just nu för det land, avgångsår och den betygsskala som anges i exemplen.

Annas preliminära meritvärde

Annas ryska betygsmedelvärde är 4,10 på en femgradig skala med betyg 3 som godkänt. Genom att använda omräkningstabellen på Antagning.se ser vi att hennes preliminära meritvärde, omräknat till den svenska skalan, blir 13,03 före kompletteringar. 

Annas meritpoängskompensation

Anna får också göra ett tillägg till sitt preliminära meritvärde, som baseras på hennes gymnasiebetyg. Tillägget kallas meritpoängskompensation och maxpoängen är 2,5. Annas gymnasiebetyg ger henne 1,0 i meritpoängskompensation.

Preliminärt meritvärde Meritpoängskompensation
10,00-11,99 0,50
12,00-12,99 0,75
13,00-13,99 1,00
14,00-14,99 1,00
15,00-15,99 1,50

Anna räknar ut sitt slutgiltiga meritvärde

Innan värdet kan läggas till ska först Annas kompletteringar från komvux räknas med.

Annas kompletteringar från komvux har betyg i skalan A–F där A = 20,0, B = 17,5, C = 15,0, D = 12,5, E = 10,0 och F = 0,0.
Så här ser Annas betyg från komvux ut:

Kurs Betyg  Gymnasiepoäng
Svenska 1 C 100
Svenska 2 C 100
Svenska 3 C 100
Engelska 5 A 100
Engelska 6 A 100

De nivåer som krävs för grundläggande behörighet är Svenska 3 och Engelska 6. Kurserna på nivåerna under 3 och 6 räknas bara med om de höjer meritvärdet. För Anna innebär det att Engelska 5 räknas med, liksom Svenska 1 och 2. Så här:

Kurs Betyg  Gymnasiepoäng  
Svenska 1 C 100 = 1500 (15,0 x 100)
Svenska 2 C 100 = 1500 (15,0 x 100)
Svenska 3 C 100 = 1500 (15,0 x 100)
Engelska 5 A 100 = 2000 (20,0 x 100)
Engelska 6 A 100 = 2000 (20,0 x 100)
Summa   500 (A) = 8500 (B)

För att få fram betygsvärdet för kompletteringarna (B i kompletteringsformeln) multiplicerar man betygsvärdet med kurspoängen. B ska sedan räknas ihop med Annas preliminära meritvärde (13,03). Det gör man med hjälp av formeln för komplettering.

Sist lägger man till meritpoängskompensationen

När meritvärdet efter kompletteringarna har räknats fram
lägger man till värdet för meritpoängskompensationen. Se formel för kompletteringar.

Formel för kompletteringar

For att Anna ska kunna räkna om sitt ryska betygsmedelvärde i skala 10,00-20,00 sätter man in 13,03 i en standardformel som ser ut sa här:

((Mprel x 2500) + 1,2B) / (2500 + A) + Mk = Meritvärde efter komplettering

Mprel = det preliminära meritvärdet som räknats fram i ett tidigare steg (med hjälp av omvandlingstabell)

Mk = meritpoängskompensation

B = Summan av betygsvärdena för de kurser (kompletteringar) som ska räknas med

A = Summan av gymnasiepoäng för de kurser (kompletteringar) som räknas med

Sätter man in Annas betygsvärden i formeln ser det ut så här: 

((13,03 x 2500) + (1,2 x 8500)) / (2500 + 500) + 1,00 = 15,26

Slutgiltigt meritvärde

15,26 blir då Annas slutgiltiga meritvärde, som hon konkurrerar
med i urvalet till sjuksköterskeprogrammet.

Anna deltar i urvalsgrupp BI

Eftersom Anna bara behövde komplettera för grundläggande behörighet så konkurrerar hon i urvalsgrupp BI med sitt meritvärde 15,26

Om Anna inte hade haft Samhällskunskap 1b som motsvarandebetyg 
i sitt ryska gymnasiebetyg hade hon även behövt läsa det ämnet på komvux. Då skulle hon i stället ha hamnat i urvalsgrupp BII.

Senast uppdaterad: 19 april 2023