Korosh från Iran söker till ämneslärarprogrammet

Korosh är född och uppvuxen i Iran. Där gick han ut gymnasiet våren 2019. Sedan dess har han flyttat till Sverige, där han till höstterminen vill söka till ämneslärarprogrammet med inriktning mot gymnasieskolan och ämnet matematik. Här kan du se hur han räknar ut sitt meritvärde, steg för steg.

Korosh måste komplettera för särskild behörighet

Korosh har godkänt betyg i de kurser som ingick i hans 4-åriga gymnasieutbildning med naturvetenskaplig inriktning från Iran. Han har fått en bedömning som visar att hans kunskaper motsvarar följande svenska kurser:

  • Matematik 3c
  • Fysik 1 a
  • Kemi 1
  • Biologi 2
  • Naturkunskap 2
  • Samhällskunskap 1b
  • Persiska/farsi 7

Men det räcker inte för att ge honom grundläggande behörighet till högskolestudier i Sverige. För att få det har Korosh kompletterat sin gymnasieutbildning med svenska och engelska. Han har läst Svenska som andraspråk 1, 2 och 3 på komvux och gjort ett språkprov, Test of English as a Foreign Language (TOEFL) med godkänt resultat. Testresultatet ger honom behörighet i Engelska 6.

Utöver den grundläggande behörigheten måste Korosh visa att han har de särskilda förkunskaper (behörighetskurser) som krävs till just ämneslärarprogrammet med inriktning mot gymnasieskolan och matematik. Han måste alltså ha både grundläggande och särskild behörighet till utbildningen.

I Utbildningar på Antagning.se ser man att förkunskapskraven till ämneslärarprogrammet med inriktning mot gymnasieskolan och matematik är:

  • Grundläggande behörighet
  • Samhällskunskap 1b
  • Matematik 4

Eftersom Korosh har med sig motsvarande Samhällskunskap 1b från Iran, så behöver han bara komplettera med Matematik 4 för att bli särskilt behörig till utbildningen.

Korosh räknar ut sitt preliminära meritvärde

Vägen till meritvärdet går via Korosh utländska gymnasiebetyg och de kompletteringar som han har gjort på komvux.

Använd räknefunktionen

För att få fram ett betygsvärde måste Korosh betyg från Iran först räknas om till skala 10,00-20,00. För att räkna om det till den svenska skalan kan du använda den här tabellen:

Omräkningsstabell för dig med betyg från Iran

Vi ser med jämna mellanrum över omräkningsstabellerna som omvandlar ett utländskt betygssnitt till ett svenskt preliminärt meritvärde. Tabellerna i räkneexemplen är de som gäller just nu för det land, avgångsår och den betygsskala som anges i exemplen.

Korosh preliminära meritvärde

Korosh ursprungliga betygsmedelvärde från Iran är 16,50 på en skala 0–20 med betyg 10 som godkänt (samma som den svenska). Hans preliminära meritvärde blir alltså 16,95 före kompletteringar. 

Korosh meritpoängskompensation

Korosh får också göra ett tillägg till sitt preliminära meritvärde, som baseras på hans gymnasiebetyg. Tillägget kallas meritpoängskompensation och maxpoäng är 2,5. Korosh gymnasiebetyg ger honom 1,75 i meritpoängskompensation.

Tabell för meritpoängskompensation

Preliminärt meritvärde Meritpoängskompensation
10,00-11,99 0,50
12,00-12,99 0,75
13,00-13,99 1,00
14,00-14,99 1,25
15,00-15,99 1,50
16,00-16,99 1,75
17,00-17,99 2,00
18,00-18,99 2,225
19,00-20,00 2,50

Korosh räknar ut sitt slutgiltiga meritvärde

Innan värdet kan läggas till, måste först Koroshs kompletteringar från komvux räknas med.

Korosh betyg från komvux är i skalan A–F där A = 20,0,
B = 17,5, C = 15,0, D = 12,5, E = 10,0 och F = 0. Så här ser Korosh betyg från komvux ut:

Kurs Betyg Gymnasiepoäng
Svenska 1 D 100
Svenska 2 C 100
Svenska 3 D 100
Matematik 4 A 100

De nivåer som krävs för grundläggande behörighet är Svenska 3 och Engelska 6. Kurserna på nivåerna under 3 och 6 räknas bara med om de höjer meritvärdet. För Korosh innebär det att Svenska 2 räknas med, men inte Svenska 1. Engelskan räknas inte alls, då behörigheten i Engelska 6 motsvaras av ett godkänt språkprov (TOEFL) och ingen kurs. Så här:

Kurs Betyg Gymnasiepoäng  
Svenska 2 C 100 = 1500 (15,0*100)
Svenska 3 D 100 = 1250 (12,5 * 100)
Matematik 4 A 100 = 2000 (20,0 * 100)
Summa   300 4750 (B)

För att få fram betygsvärdet för kompletteringarna (B i kompletteringsformeln) multiplicerar man betygsvärdet med kurspoängen. B ska sedan räknas ihop med Korosh preliminära meritvärde (16,95). Det gör man med hjälp av formeln för komplettering. Alla kompletteringar (B) multipliceras i sin tur med faktorn 1,2.

Sist lägger man till meritpoängskompensationen

När meritvärdet efter kompletteringarna har räknats fram lägger man till värdet för meritpoängskompensationen.

Slutgiltigt meritvärde

18,92 blir då Korosh slutgiltiga meritvärde, som han konkurrerar med i urvalet till ämneslärarprogrammet med inriktning mot gymnasiet och ämnet matematik.

Korosh deltar i urvalsgrupp BII

Eftersom Korosh har behövt läsa Matematik 4 för att bli särskilt behörig så konkurrerar han i urvalsgrupp BII med sitt meritvärde 18,52. 

Om Korosh redan hade haft motsvarande Matematik 4 i sitt iranska betyg, och bara kompletterat med svenska och engelska för grundläggande behörighet, hade han istället hamnat i urvalsgrupp BI.

Senast uppdaterad: 15 juni 2023