Lukas från Tyskland söker till ekonomprogrammet

Lukas är född och uppvuxen i Tyskland. Där gick han ut gymnasiet våren 2020. Sedan dess har han flyttat till Sverige, där han till höstterminen vill läsa på ekonomprogrammet. Här kan du se hur han räknar ut sitt meritvärde, steg för steg.

Lukas måste komplettera

Lukas betyg från Tyskland har gett honom motsvarandebedömning av följande ämnen:

 • Matematik kurs 2 b
 • Fysik 1 
 • Kemi 1
 • Biologi 2
 • Naturkunskap 2
 • Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2
 • Idrott 1
 • Historia 1
 • Engelska 6

Men det räcker inte för att ge honom grundläggande behörighet till högskolestudier i Sverige. För att få det har Lukas kompletterat sin gymnasieutbildning med svenska. Han har läst Svenska som andraspråk 1, 2 och 3.

Förutom den grundläggande behörigheten måste Lukas visa att han har de särskilda förkunskaper (behörighetskurser) som krävs till just ekonomprogrammet. Han måste alltså ha både grundläggande och särskild behörighet till utbildningen.

När man söker utbildningar på Antagning.se ser man att förkunskapskraven till ekonomprogrammet är:

 • Grundläggande behörighet
 • Matematik 3b eller 3c
 • Samhällskunskap 1b alternativt 1a1 och 1a2

Eftersom Lukas tyska betyg ger honom behörighet i samhällskunskap behöver han bara komplettera med Matematik 3b alt 3c.

Lukas räknar ut sitt meritvärde

Vägen till meritvärdet går via Lukas utländska gymnasiebetyg och de kompletteringar han har gjort på komvux.

Använd omvandlingstabellen

För att få fram ett betygsvärde måste Lukas tyska betyg
först räknas om till skala 10,00–20,00. Enklast är att använda omvräkningstabellen som finns för tyska betyg på den här sidan:

Omräkningstabell för Tyska betyg

Vi ser med jämna mellanrum över omräkningsstabellerna som omvandlar ett utländskt betygssnitt till ett svenskt preliminärt meritvärde. Tabellerna i räkneexemplen är de som gäller just nu för det land, avgångsår och den betygsskala som anges i exemplen.

 

Preliminärt meritvärde

Lukas betygsmedelvärde är 2,3 på en fyrgradig skala med betyg 4 som godkänt. Hans preliminära meritvärde, omräknat till den svenska skalan, blir då 15,93 före kompletteringar.

Meritpoängskompensation

Lukas får också göra ett tillägg till sitt preliminära meritvärde, som baseras på hans gymnasiebetyg. Tillägget kallas meritpoängskompensation och maxpoäng är 2,5. Lukas gymnasiebetyg ger honom 1,50 i meritpoängskompensation.

Tabell för meritpoängskompensation

Preliminärt meritvärde

Meritpoängskompensation

10,00–11,99 0,50
12,00–12,99 0,75
13,00–13,99 1,00
14,00–14,99 1,25
15,00–15,99 1,50
16,00–16,99 1,75

Innan meritvärdeskompensationen (1,50) kan läggas till ska först Lukas kompletteringar från komvux räknas med.

Kompletteringar

Hans kompletteringar från komvux har betyg i den nya skalan A–F där A = 20,0, B = 17,5, C = 15,0, D = 12,5, E = 10,0 och F = 0,0. Så här ser Lukas betyg från komvux ut:

Kurs Betyg  Gymnasiepoäng
Svenska 1 C 100
Svenska 2 B 100
Svenska 3 C 100
Matematik 3c A 100
Franska 3 A 100

Den nivå som krävs för grundläggande behörighet är Svenska 3. Kurserna på nivåerna under 3 räknas bara med om de höjer meritvärdet. För Lukas innebär det att Svenska som andra språk 1 och 2 räknas med. Matematik 3c räknas med eftersom ämnet krävs för särskild behörighet. Betyget i Franska 3 räknas med som en tilläggskomplettering som höjer meritvärdet. Så här:

Kurs Betyg Gymnasiepoäng  
Svenska 1 C 100 = 1 500 (15 x 100)
Svenska 2 B 100 = 1 750 (17,50 x 100)
Svenska 3 C 100 = 1 500 (15 x 100)
Matematik 3c A 100 = 2 000 (20 x 100)
Franska 3 A 100 = 2 000 (20 x 100)

Summa

  500 (A) = 8 750 (B)

Formel för kompletteringar

For att Lukas ska kunna räkna om sitt tyska betygsmedelvärde i skala 10,00-20,00 sätter man in 15,93 i en standardformel som ser ut så här:

 Mprel x 2500 + 1,2B + Mk = Meritvärde efter komplettering

        komplettering

Mprel = det preliminära meritvärdet som räknats fram i ett tidigare steg (med hjälp av omvandlingstabell)

Mk = meritpoängskompensation

B = Summan av betygsvärdena för de kurser (kompletteringar) som ska räknas med

A = Summan av gymnasiepoäng för de kurser (kompletteringar) som räknas med

Sätter man in Dieters betygsvärden i formeln ser det ut så här: 

 15,67 x 2500 + 1,2 x 8750 + 1,5 = 18,28

        2500 + 500

För att få fram betygsvärdet för kompletteringarna (B i kompletteringsformeln) multiplicerar man betygsvärdet med
kurspoängen. B ska sedan räknas ihop med Lukas preliminära
meritvärde (15,93). Det gör man med hjälp av formeln för komplettering. Tänk på att alla kompletteringar multipliceras med 1,2,
både kompletteringar för behörighet och tilläggskompletteringar.

Sist lägger man till meritpoängskompensationen

När meritvärdet efter kompletteringarna har räknats fram
lägger man till värdet för meritpoängskompensationen.

Slutgiltigt meritvärde

18,28 blir Lukas slutgiltiga meritvärde, som han konkurrerar
med i urvalet till ekonomprogrammet.

 

Lukas deltar i urvalsgrupp BII

Eftersom Lukas har behövt komplettera sitt betyg för att bli
särskilt behörig till ekonomprogrammet, prövas han i kompletteringsgruppen BII när urvalet görs.

Om Lukas hade haft motsvarande Matematik 3c i sitt
tyska betyg och tilläggskompletterat med Franska 3 för att
höja sitt meritvärde hade han deltagit i båda urvalsgrupperna:
med det lägre meritvärdet i urvalsgrupp BI och med
det högre i BII.

Senast uppdaterad: 19 april 2023